Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti PPC Bee s.r.o.

IČO: 04038002, se sídlem Křížová 2598/4, 150 00 Praha 5,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241330

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky /dále jen „obchodní podmínky“/ obchodní společnosti PPC Bee s.r.o., IČ: 040 38 002, sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 2598/4, PSČ: 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241330 /dále jen „poskytovatel“/, upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem a fyzickou osobou podnikatelem (v rámci jeho podnikatelské činnosti) nebo právnickou osobou /dále jen „zákazník“/, vzniklé v souvislosti s poskytováním služby spočívající v užívání Aplikace PPC Bee, která je určena na správu PPC kampaní v PPC systémech provozovaných třetími stranami. Aplikace PPC Bee je umístěna na webových stránkách http://app.ppcbee.com
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě nebo jiná ujednání mezi smluvními stranami mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou zveřejněna na http://www.ppcbee.com. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu jednotlivých jazykových verzí má přednost česká verze.
 4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. O každé takové změně poskytovatel vhodným způsobem informuje zákazníka (postačí emailem uvedeným při registraci do Aplikace PPC Bee) nejméně 30 dnů předem. Vůči zákazníkovi je změna účinná ke dni uvedeném v takovém oznámení. Nebude-li zákazník se změnou obchodních podmínek souhlasit, má právo vypovědět smlouvu ke dni účinnosti takové změny. Výpověď smlouvy musí zákazník doručit nejpozději jeden den před účinností změny podmínek.
 5. Obchodní podmínky jsou doplněny Zásadami ochrany osobních údajů

II. VÝKLAD POJMŮ

"Smlouva" – Licenční smlouva k užití Aplikace PPC Bee spojená se smlouvou o poskytování souvisejících služeb uživatelské podpory internetových aplikací uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem, jejímž předmětem je poskytnutí Aplikace PPC Bee na vytváření a správu PPC kampaní uveřejněné na webové adrese http://app.ppcbee.com, uzavřená postupem podle čl. III těchto obchodních podmínek.

"Aplikace PPC Bee" – aplikace na správu PPC kampaní v reklamních systémech PPC provozovaných jinými stranami, jako např. Google AdWords, Seznam Sklik a Bing, které si zákazník sám spravuje prostřednictvím administračního rozhraní poskytovatele. Aplikace PPC Bee je dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Autorským právem je Aplikace PPC Bee chráněna jako počítačový program, stejně jako její jednotlivé moduly, obsažené databáze a grafické prvky, které jsou součástí software. Vykonavatelem veškerých majetkových autorských práv k aplikaci PPC Bee a poskytovatelem licence včetně všech modulů vytvořených na jeho základě je poskytovatel (společnost PPC Bee s.r.o.).

“PPC systémy” – pay-per-click; reklamní systémy, které umožňují inzerentům umístit svou reklamu na webu, přičemž platba za umístění reklamy proběhne vždy pouze tehdy, když uživatel klikne na reklamu inzerenta.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY A JEJÍ VARIANTY

 1. Zákazník se zaregistruje na adrese https://app.ppcbee.com/sign_up pod zvolenou emailovou adresou a zvolí si přístupové heslo /dále jen „přístupové údaje“/. V rámci registrace uvede zákazník své identifikační údaje. Případnou změnu těchto údajů je zákazník povinen neprodleně sdělit poskytovateli. Registrací je zákazníkovi vytvořen v aplikaci PPC Bee uživatelský účet.
 2. Zákazník se přihlásí pomocí svých přístupových údajů do Aplikace PPC Bee na adrese https://app.ppcbee.com/sign_in. V Aplikaci PPC Bee může zákazník zadávat do rozhraní Aplikace PPC Bee vstupní data o svých produktech a marketingových kampaních, které mají být Aplikací PPC Bee zpracovány. Následně může zákazník propojit svůj PPC účet vedený u třetí strany s aplikací PPC Bee, přičemž tímto spojením dojde prostřednictvím API rozhraní k synchronizaci reklamních sestav a klíčových slov s požadovanými PPC systémy.
 3. První synchronizací uživatelského účtu s reklamním systémem je uzavřena Smlouva v režimu trial licence na užívání Aplikace PPC Bee po dobu následujících 30 dnů zdarma. Poskytovatel může trial licenci na žádost zákazníka prodloužit. Vyprší-li zákazníkovi trial licence, aniž by požádal o její prodloužení či projevil zájem o některou z nabídek placeného tarifu, je poskytovatel oprávněn po uplynutí jednoho měsíce pozastavit synchronizaci účtu klienta v PPC Bee s reklamními systémy. Stejné právo má poskytovatel v případě, že zákazník plně neuhradí licenční poplatek podle zvoleného tarifu ani do 14 dnů po jeho splatnosti.
 4. Zákazník má kdykoliv možnost v administraci svého uživatelského účtu provést prvotní nastavení požadovaných parametrů pro fungování Aplikace PPC Bee, které se aplikují na dobu po uplynutí trial licence (tj. nastavit požadovanou frekvenci synchronizací a požadovanou úroveň podpory) a doplnit fakturační údaje. Po uplynutí trial licence PPC Bee automaticky vyhodnotí počet produktů, na které zákazník inzeruje, a v kombinaci s nastavenou úrovní podpory a frekvencí synchronizací vypočítá cenu postupem popsaným v čl. VI. těchto podmínek. Zákazník následně obdrží emailem první zálohovou fakturu. Uhrazením této faktury je uzavřena Smlouva. Po dobu od uplynutí trial licence do uhrazení zálohové faktury je zákazníkovi umožněno využívat Aplikaci PPC Bee v nastaveném rozsahu licence, jako by již došlo k poskytnutí licence. Neuhradí-li zákazník zálohovou fakturu ve splatnosti, bude mu tato možnost pozastavena do zaplacení.
 5. Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytnout zákazníkovi nevýhradní licenci k užití PPC Bee jako nezpracovaného díla v původní podobě a to pouze k jeho podnikatelským účelům v rozsahu a za podmínek vymezených těmito obchodními podmínkami a zvoleným tarifem, a poskytnout související služby podpory v rozsahu zvoleném zákazníkem. Zákazník se zavazuje platit za ně poskytovateli cenu stanovenou v ceníku.
 6. Licence na kalendářní měsíc vzniká uhrazením licenčního poplatku v plné výši.
 7. Smluvní strany mohou také uzavřít smlouvu písemně. V tom případě se použijí ujednání těchto obchodních podmínek o způsobu uzavření smlouvy přiměřeně. Případná odchylná ujednání v takové smlouvě mají přednost před ujednáním v těchto obchodních podmínkách.

IV. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ APLIKACE PPC Bee

 1. Vytvoření kampaní bude realizováno v PPC systémech pod účty vlastněné zákazníkem. Zákazník souhlasí s tím, aby Aplikace PPC Bee přistupovala k jeho účtům skrze přístupový systém OAUTH v případě Google AdWords a Bing a skrze uživatelské jméno a heslo (případně API token) v případě rozhraní Sklik. V případě Google AdWords zákazník souhlasí s propojením jeho AdWords účtu na "My Client Center" (mcc@ppcbee.com - 958-198-3989) poskytovatele. K propojení bude zákazník vyzván emailem nebo telefonicky ze strany poskytovatele. Toto propojení umožní lepší technickou podporu ze strany PPC Bee a zajištění plné technické podpory u AdWords účtů.
 2. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb Aplikace PPC Bee, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na straně jiných poskytovatelů, jestliže těmto událostem nebylo možno objektivně zabránit.
 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost systémů PPC Sklik, Bing a AdWords, případně jiných systémů provozovaných dalšími osobami, jsou-li tyto pro používání Aplikace PPC Bee využívány. Nastane-li takový případ, nemá zákazník právo na vrácení uhrazené ceny za poskytování služeb.
 4. Poskytovatel vždy odpovídá zákazníkovi pouze za újmu způsobenou používáním aplikace do výše součtu licenčního poplatku za tři měsíce předcházející měsíci, v němž újma vznikla, který byl sjednán mezi poskytovatelem a zákazníkem.
 5. Poskytovatel se zavazuje vynaložit maximální úsilí k implementaci změn API rozhraní provozovatelů systémů PPC v dostatečném předstihu. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost Aplikace PPC Bee, jež má svůj původ v nepredikovaných změnách API rozhraní provozovatelů systémů PPC, jež nemohl poskytovatel ani s vynaložením odborné péče předem implementovat, případně při výpadku API rozhraní těchto provozovatelů. Nastane-li takový případ, nemá zákazník právo na vrácení uhrazené ceny za poskytování služeb.
 6. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou zákazníkem při tvorbě a správě kampaní či způsobenou jím vytvořeným obsahem. Zákazník je vlastníkem autorských práv veškerého obsahu (vytvořené texty, klíčová slova apod.) vloženého z jeho strany do Aplikace PPC Bee. Zákazník odpovídá za obsah jím vytvořených aplikací a správnost údajů v plném rozsahu. V případě, že bude poskytovatel povinen k úhradě újmy způsobené třetí osobě užíváním aplikace zákazníkem, je zákazník povinen k neprodlené úhradě takové újmy poskytovateli.
 7. Zákazník bere na vědomí, že klíčová slova v kampaních mohou být chráněny např. zapsanou ochrannou známkou a nese výlučnou odpovědnost za jejich užívání v souladu s právními předpisy a prohlašuje, že jejich užíváním nezasahuje do práv třetích osob. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakákoliv nedbalostní a/nebo úmyslná porušení práv duševního vlastnictví jakékoliv třetí strany vzniklé v souvislosti se zákazníkem využívanou Aplikací PPC Bee. Zákazník se vzdává práva uplatnit vůči poskytovateli nároky na náhradu škody způsobenou třetím osobám zásahem do práv duševního vlastnictví.
 8. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv dočasnou či trvalou ztrátu, poškození nebo zničení dat zákazníka či třetích osob v souvislosti s využíváním Aplikace PPC Bee.
 9. Zákazník je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost nutnou k zajištění řádného poskytování služby a zejména mu pro tuto činnost včas předat veškeré potřebné informace a podklady, o které poskytovatel zákazníka požádá, je-li jejich poskytnutí nezbytné k naplnění účelu Smlouvy.
 10. Zákazník není oprávněn aplikaci PPC Bee jakkoliv modifikovat, zpřístupňovat třetím osobám, pronajímat, licenci postoupit či udělit podlicenci.
 11. Aplikace PPC Bee (app.ppcbee.com) bude dostupná s garancí dostupnosti 99,5% (lze ověřit na https://synthetics.newrelic.com/report/4Ygev). Plánované výpadky dostupnosti budou hlášeny minimálně 24 hodin dopředu emailem a nebudou plánovány na období státních svátků a významných dnů (např. Vánoce, Black Friday apod.), podle možností budou prováděny především v noci či o víkendech. Při nečekaném výpadku Aplikace bude obnovena plná funkčnost zpravidla do 2 hodin od výpadku.

V. SLUŽBA GARANCE PODPORY

 1. Poskytovatel poskytuje po dobu trvání smlouvy zákazníkovi technickou podporu a asistenci v rozsahu podle zvoleného tarifu.
 2. Naše podpora řeší dva typy požadavků:
  • Technické problémy
   • Např. chyby synchronizace, špatné načtení datového zdroje, chyby v aplikaci typu 500 apod.
   • Hlásí se pomocí vyplnění formuláře na: http://app.ppcbee.com/support
  • Aplikační dotazy
   • Např. problémy navigace v aplikaci, pomoc s nastavením Aplikace, vysvětlení pojmů apod.
   • Automaticky spadají do závažnosti Normal.
 3. Nabízíme tři kategorie poskytované podpory, ze kterých si zákazník může zvolit; kategorie podpory zachycuje následující přehled.

  • DIY (Technické problémy)
  • BASIC (Technické problémy, Aplikační dotazy)
  • ENTERPRISE (Technické problémy, Aplikační dotazy)

  Dostupnost úrovní podpory je závislá na počtu, na které klient aktivně inzeruje. Dostupnost úrovní podpory zachycuje následující tabulka:

 4. Do 25 000 produktůDo 1 000 000 produktůNad 1 000 000 produktů
  DIYdostupnéXXXXXX
  BASICdostupnédostupnéXXX
  ENTERPRISEXXXdostupnédostupné
 5. Při přijetí požadavku naše podpora vyhodnotí jeho závažnost a v reakční době o tomto informuje klienta. Doba pro vyřešení požadavku začíná plynout v okamžiku, kdy je zákazník informován o závažnosti požadavku. Garantované reakční doby a doby pro vyřešení požadavku stanoví tabulka:
 6. DIYBasicEnterpise
  Komunikační kanályformulář, emailformulář, email, chatformulář, email, chat, telefon
  Reakční dobado 3 hodin v pracovní době (9-17 hod CET)do 3 hodin - nutnost odeslat požadavek přes formulář a zavolat na telefon
  Doba pro vyřešení požadavkuLowNení stanovenoNení stanovenoNení stanoveno
  Normal6 dní72 hodin
  High3 dny36 hodin
  Urgent1 den12 hodin
 7. Závažnost požadavku
  • URGENT
   • Technický požadavek se týká problémů s generováním, nebo synchronizací kampaní, generování exportu datových zdrojů či jakékoli jiné závady, která znemožňuje klientovi správně generovat data do reklamních systémů
   • Má nejvyšší prioritu a bude se opravovat přednostně
  • HIGH
   • Technický požadavek se projevuje ve webovém rozhraní PPC Bee a dá se replikovat pro více než jednoho klienta
   • Aplikační dotaz u této úrovně je spojen s fakturací
   • Má vyšší prioritu než požadavek závažnosti Normal a Low.
  • NORMAL
   • Jakákoli chyba, která nespadá do úrovně Urgent, High, and Low.
   • Do tohoto stupně závažnosti spadají Aplikační dotazy
  • Low/Nová funkcionalita
   • Naše podpora také může vyhodnotit, že chyba nahlášená klientem není chyba, ale je to nová funkce, která v té chvíli nepodléhá době opravy chyb, protože to není chyba
   • Není definováno, kdy se na nové funkcionalitě začne pracovat a zda funkcionalitu zařadíme do plánu vývojářských prací
   • Pokud se funkcionalita realizuje, PPC Bee dá vědět klientovi e-mailem
 8. Nemůžeme garantovat funkčnost všech služeb ani stanovenou dobu pro vyřešení chyby v případě, pokud bude chyba zapříčiněna třetí stranou (například Google AdWords, Sklik, Bing API) nebo u zákazníka (např. nedokážeme stáhnout datový zdroj zákazníka z důvodu chyby na jeho straně, nebo v sobě mají tato data chyby).

VI. ODMĚNA /CENA/ ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena za služby (=licenční poplatek) poskytované zákazníkovi dle Smlouvy se odvíjí od úrovně poskytované podpory vybrané zákazníkem, zákazníkem požadované frekvence synchronizací a celkového počtu produktů inzerovaných prostřednictvím Aplikace PPC Bee v bezprostředně předcházejícím období v délce jednoho měsíce a je stanovena ceníkem, který poskytovatel zveřejňuje na stránkách https://www.ppcbee.com/en/pricing, nedohodne-li se poskytovatel se zákazníkem jinak. Ceny uvedené v ceníku jsou uvedeny bez DPH. Poskytovatel je oprávněn jednostranně ceník upravit či změnit nabídku tarifů; přitom se přiměřeně použijí ujednání těchto podmínek související se změnou těchto obchodních podmínek.
 2. Cena za služby (=licenční poplatek) se hradí měsíčně formou předplatného. Zákazník hradí předplatné buď bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele, nebo v případě, že zákazník uvede platební kartu, platbu si z karty strhne poskytovatel. Zákazník je oprávněn kdykoliv změnit požadovanou úroveň podpory či zvýšit periodicitu synchronizací; rozhodným dnem pro stanovení ceny za služby je nastavení pro poslední den předchozího období.
 3. Není-li dohodnuto jinak, zákazník obdrží v průběhu měsíce zálohovou fakturu k platbě předplatného na následující měsíc. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího odeslání zákazníkovi. Fakturu zašle poskytovatel zákazníkovi elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka, pod kterou je v aplikaci PPC Bee registrovaný, popř. na jinou adresu, kterou zákazník uvede. Řádný daňový doklad k platbě provedené na základě zálohové faktury zašle poskytovatel v zákonné lhůtě. Zákazník souhlasí se zasíláním těchto dokladů elektronicky. Za den zaplacení ceny je považován den připsání platby ve prospěch účtu poskytovatele.
 4. V případě prodlení zákazníka s úhradou libovolné platby delším než 14 dní má poskytovatel právo zákazníkovi pozastavit funkci Aplikace PPC Bee. Poskytovateli v případě prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv splatné platby vzniká nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Splatnost smluvního úroku nastává uplynutím 14. dne od okamžiku, kdy poskytovatel uplatnění úroku z prodlení oznámil zákazníkovi.
 5. Poskytovatel obnoví poskytování služby pozastavené podle předchozího odstavce nejpozději následující pracovní den ode dne, kdy došlo k úhradě všech splatných plateb zákazníka vůči poskytovateli. Omezení nebo přerušení poskytování služeb ze strany poskytovatele v důsledku porušení povinností zákazníka nezbavuje zákazníka povinnosti uhradit sjednané platby ani nedává právo na náhradu případných škod.
 6. Poskytovatel je oprávněn po uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy se zákazník dostal do prodlení, zrušit uživatelský účet zákazníka a odstranit jeho uživatelská data.

VII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, POVINNOST MLČENLIVOSTI

 1. Zákazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o důvěrných informacích a obchodním tajemství poskytovatele a nesdělit je, ani neumožnit k nim přístup, třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Poskytovatel pro vyloučení veškerých pochybností označuje za důvěrné následující informace: technické či obchodní údaje poskytovatele nebo jiné informace poskytovatele, které nejsou veřejně dostupné, zejména údaje, know-how, použité počítačové programy, procesy, návrhy, koncepce, specifikace, cenové informace, podnikatelské, finanční a marketingové plány, informace, jiné zákonem chráněné předměty duševního vlastnictví vytvořené poskytovatelem, a další informace, které poskytovatel označí jako důvěrné. Obdobně se zákazník zavazuje chránit přístupové údaje před zneužitím; poskytovatel není povinen nahradit škodu vzniklou případným zneužitím přístupových údajů třetí osobou.
 2. Rovněž poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a obchodním tajemství zákazníka a nesdělit je, ani neumožnit k nim přístup, třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na přístupové údaje k účtům zákazníka v PPC systémech, na informace o dosažených výsledcích v rámci PPC kampaní dle smlouvy, včetně počtu prokliků a uhrazené ceně.
 3. Smluvní strany se zavazují zajistit důvěrné informace tak, aby nedošlo k jejich prozrazení třetím osobám a dále se zavazují důvěrné informace nesdělit, nevyzradit nebo nezpřístupnit nebo neumožnit jejich zpřístupnění třetím osobám.
 4. Povinnost zachovávat mlčenlivost ve vztahu k důvěrným informacím, obchodnímu tajemství apod., tj. nesdělit je ani k nim neumožnit přístup třetím osobám, trvá neomezeně dlouho a smluvní strany jsou povinny ji dodržovat i po případném ukončení Smlouvy.
 5. Zákazník dává poskytovateli licence souhlas s použitím jeho osoby vč. případného loga jako obchodní referenci. Je-li logo chráněno průmyslovým právem, poskytuje zákazník poskytovateli k užití loga za tímto účelem bezúplatnou licenci.

VIII. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ

 1. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou, není-li Smlouvou či na základě konsensu stran dohodnuto něco jiného.
 2. Služby budou poskytovatelem zákazníkovi poskytovány po dobu účinnosti Smlouvy. Poskytování služeb však může být poskytovatelem přerušeno:
  • po dobu trvání překážky na straně poskytovatele, která objektivně znemožňuje poskytování některé ze služeb stanovené smlouvou, nebo
  • v dalších případech, v nichž to umožňuje Smlouva nebo obchodní podmínky.
 3. Poskytovatel má právo poskytování služeb dle této Smlouvy jednostranně ukončit a Smlouvu vypovědět v případě, že jednání zákazníka bude znamenat podstatné porušení povinností ze Smlouvy nebo obchodních podmínek vyplývajících. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:
  • prodlení zákazníka s jakoukoli platbou po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
  • opakované neplnění povinností daných Smlouvou a/nebo těmito obchodními podmínkami,
  • používání poskytované služby v rozporu se Smlouvou, s těmito obchodními podmínkami nebo platnými právními předpisy, dobrými mravy a obecně sdílenými etickými hodnotami /např. uploadování pornografie apod.
  • zneužití možnosti měnit požadovanou úroveň podpory či periodicitu synchronizací ve smyslu čl. VI odst. 2 za účelem snížení platby ceny na následující měsíc
 4. Zákazník má právo Smlouvu vypovědět v případě, že:
  • Aplikace PPC Bee bude opakovaně nedostupná v míře přesahující garanci podle čl. IV odst. 10,
  • Poskytovatel překročí reakční dobu nebo dobu pro vyřešení problému stanovenou v rámci čl. V - Služba garance podpory
  • Poskytovatel užije přístupové údaje k účtu zákazníka v PPC systémech k jinému účelu, než k plnění Smlouvy.
 5. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být odeslána druhé smluvní straně na email uvedený zákazníkem při registraci (v případě výpovědi poskytovatele) nebo na info@ppcbee.com (v případě výpovědi zákazníka). V případě, kdy je to s ohledem na povahu výpovědního důvodu možné, musí výpovědi předcházet nejméně jedno upozornění s výzvou ke sjednání nápravy.
 6. Účinnost výpovědi podle odst. 3 a 4 nastává dnem následujícím po dni odeslání výpovědi druhé smluvní straně (výpověď je bez výpovědní doby).
 7. Poskytovatel i zákazník jsou oprávněni Smlouvu ukončit také písemnou výpovědí bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena výpověď.

IX. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.
 2. Pro účely doručování písemností si strany sjednaly, že účinnost jakéhokoliv úkonu je zachována také v případě, kdy jedna strana tento úkon učiní písemně v listinné podobě a zašle jej prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla druhé smluvní strany. Taková písemnost se považuje za doručenou 3. dnem od jejího prokazatelného odeslání.
 3. Stane-li se kterékoliv ujednání Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nemá tato neplatnost nebo neúčinnost vliv na ostatní ujednání Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 4. Smluvní vztah a spory z něho vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. Soudem příslušným k řešení sporů z této Smlouvy či se Smlouvou související je obecný soud poskytovatele. Pro případ mezinárodního prvku se jako rozhodné právo sjednává právo České republiky.
 5. Tyto obchodní podmínky nahrazují všechny předchozí smluvní podmínky a nabývají účinnosti dne 1.11.2018.


Předchozí Všeobecné obchodní podmínky do 2018/10/31